/Files/images/скачанные файлы.jpg

ЗВІТ

ЗАВІДУВАЧА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДОМ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У 2020/2021 н.р.

Дошкільний навчальний заклад № 14 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад України та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом та колективним договором.

Засновником ДНЗ є Мелітопольська міська рада, яка здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, харчування і медичне обслуговування.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу згідно Базового компонента дошкільної освіти;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними та фізичними угодами, укладеними між ними, здійснюється згідно чинного законодавства.

Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює завідувач ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 195 дітей. Всього дітей за списком в дошкільному навчальному закладі 254. Дітодні протягом року виконано на %.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками та рекомендаціями ІРЦ.

У дошкільному закладі функціонують 12 груп з денним режимом перебування дітей. Протягом 10,5 годин. Чергова група протягом року не працювала у зв'язку з карантином.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини. Оплата за харчування встановлюється відповідно до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 13.12.2018 № 272/2 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 24.11.2016 №232/2 «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста» та втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 23.06.2016 №113 з 01.01.2017».

ДНЗ № 14 працює з 7.00 до 17.30 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі розпочинається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (літній оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу. При необхідності до річного плану протягом року вносяться зміни та доповнення.

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання ДНЗ.

Серед багатьох чинників, що забезпечують необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізіологічним особливостям дошкільника. Він обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку підібраний відповідно до віку дитини.

Плануючи роботу своєї вікової групи, вихователь враховує вимоги Базового компонента дошкільного виховання, програми «Дитина в дошкільні роки», план і режим роботи дошкільного закладу, графіки музичних та фізкультурних занять, роботу вчителя-логопеда, практичного психолога. Режим нашого ДНЗ розробляється й затверджується адміністрацією. У ньому визначається: тривалість сну для кожної вікової групи, загальна тривалість прогулянки протягом дня, норми інтелектуальних та фізичних навантажень.

Таким чином, організація гнучкого режиму дня в ДНЗ передбачає продуману та сплановану систему, що враховує фізіологічні принципи працездатності організму, вікові особливості дошкільників, потреби батьків та можливі непередбачені ситуації, які виникають у повсякденній роботі.

Навчально-виховний процес у ДНЗ здійснюється відповідно до програми виховання дітей дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» та Базового компонента дошкільної освіти.

Рішення про затвердження програми обговорено й схвалено педагогічною радою закладу (протокол № 1 від 30.08.2020 р).

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у ДНЗ залишаються заняття з різних видів діяльності.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.

Освітній процес у ДНЗ умовно розподіляється на три складові блоки.

Тривалість занять для дітей раннього віку – 10-15 хвилин; молодшого дошкільного віку – 15-20 хвилин; середнього віку – 20-25 хвилин; старшого віку – 25-30 хвилин.

У дошкільному закладі організований освітній процес за такими пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий, інтелектуальний, художньо-естетичний та природний.

У дошкільному навчальному закладі вся документація ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію у дошкільних закладах». Документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення. Книги, журнали прошнуровані, пронумеровані, підписані, скріплені печаткою.

У дошкільному закладі діловодство веде завідувач, секретар педагогічної ради вихователь Федотова В.М., атестаційної комісії – Прийма Н.В., вихователь-методист, загальних зборів та виробничих нарад трудового колективу Васюренко Л.О.

ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами згідно із штатним розкладом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених Колективним договором, КЗпП України.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: спеціалістів вищої категорії – 9,

І категорії – 7,

ІІ категорії – 4,

спеціалістів – 10,

звання – 4.

Річний план навчально-виховної роботи виконаний повністю.

Приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, постійно поповнюються, оновлюються сучасним обладнанням. (Звіт додається).

Колектив працівників постійно працює над формуванням цілісного освітнього простору, в якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про здоров'я кожної дитини, залучають позабюджетні асигнування для розвитку дошкільного навчального закладу.

Важливим на даному етапі є впровадження внутрішньої системи якості освіти закладу. Система об'єднує й інтегрує організаційні, методичні, кадрові зусилля і ресурси ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

В закладі використовуються освітні програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, складаються індивідуальні плани, здійснюється науково-методичне забезпечення освітнього процесу, впроваджується система моніторингу рівня знань вихованців.

Територія закладу відповідає санітарним нормам. Заклад має оновлену огорожу, зелені насаджені, квітники, прогулянкові майданчики та відремонтовані павільйони, фізкультурний майданчик.

Системи забезпечення життєдіяльності ДНЗ перебувають у належному стані, працюють безперебійно.

Харчоблок забезпечений всім необхідним обладнанням, яке перебуває у задовільному стані. Достатня кількість холодильного обладнання, стан робочий.

У ДНЗ в достатній кількості є протипожежний інвентар: вогнегасники, пожежний щит, створена комісія протипожежної безпеки, наявні плани евакуації тощо.

Санітарно-гігієнічні норми у ДНЗ дотримуються, достатня кількість миючих та дезінфікуючих засобів.

У ДНЗ харчування організовано згідно з чинним законодавством.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування дітей, яке здійснюють сестри медичні старші, головним завданням яких є контроль за станом дітей, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня, організації харчування дошкільників, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території закладу.

Всі працівники беруть активну участь у підготовці закладу до літнього оздоровлення, до нового навчального року та по підготовці до осінньо-зимового періоду. Слід відзначити, що весь колектив приймає участь у ремонтних роботах, залучаючи до роботи батьків і спонсорську допомогу.

До ДНЗ постійно звертаються батьки з пропозиціями, надають допомогу в організації освітнього процесу.

У дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці. Наказом по ДНЗ затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи дошкільного закладу нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

До 1 жовтня всі заплановані заходи щодо підготовки дошкільного навчального закладу до роботи у зимових умовах будуть виконані.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного навчального закладу не було.

ППО бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого ДНЗ З профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у ДНЗ посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці.

І надалі провідним у роботі ДНЗ є забезпечення фахового удосконалення щодо реформування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорієнтації процесу навчання та розвитку особистості дитини.


Фінансовий звіт

діяльності ДНЗ №14 протягом 2020/2021 н.р.

Придбано:

Обладнання Сума (грн.)
Підковдра дитяча – 35 шт. 3500
Простирадла – 35 шт. 2450
Наволочка дитяча – 35 шт. 1750
Наматрасники – 10 шт. 900
Ковдра дитяча – 18 шт. 3330
Вогнегасники – 2 шт. 1100
Стіл кухонний – 2 шт. 3600
Стіл кухонний з мийкою 1500
Пенал 1000
Шафа-купе 3000
Електром’ясорубка 2500
Безконтактний вимірювач температури тіла 800
Кран-водонагрівач – 2 шт. 830
Бак пластиковий – 19 шт. 1920
Саніліт 300
Жалюзі горизонтальні – 5 шт. 750
Ліжко для ляльок 120
Москітні сітки на вікна – 9 шт. 2300
Всього 31650

Завідувач дошкільного навчального закладу Марія АНОСОВА

/Files/images/скачанные файлы.jpg

ЗВІТ
завідувача про роботу дошкільного навчального закладу у 2018/2019 н.р.

Заклад дошкільної освіти № 14 «Теремок» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Листів Міністерства освіти і науки України від «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації освітньої діяльності в ЗДО.

Навчальний план складений на основі Базового компонента дошкільної освіти України, програми «Дитина в дошкільні роки» і забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров'я.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ЗДО забезпечений. Заклад має всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих, корекційних задач. Групи оснащені меблями, інвентарем, посібниками, іграшками згідно сучасних вимог.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами міськиї, обласних методичних заходів, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

Постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагоги 1 раз на 5 років проходять курси підвищення кваліфікації.

Робота педагогів планувалася та проводилася з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Першочерговим завданням колективу закладу є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в оновленій українській школі. Діяльність колективу підпорядкована ефективній організації навчально – пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла.

Особлива увага педагогів була спрямована на забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в закладі. Ефективність розв'язання цього завдання передбачала налагодження тісної взаємодії між педагогами і батьками. З цією метою проводились різні форми співпраці з сімями вихованців (батьківські збори, бесіди, тематичні папки-пересувки, анкетування, залучення батьків до проведенні свят та занять). Основним напрямком роботи з дітьми цього віку педагоги вбачали забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування в закладі, створення сприятливих умов для психічного та фізичного розвитку. Значна увага приділялася розвитку мовлення малюків, уміння спілкуватися з дорослими, предметну діяльність у навколишньому середовищі.

Вихователі кожної вікової групи працювали над створенням розвивального середовища, в якому дитина почувалася б повним господарем ситуації. Педагоги змінювали ситуацію, традиційну для дошкільних закладів, з щоденним розв’язанням обов’язкових освітньо-виховних завдань, на таку, коли дітям пропонується приваблива життєва ситуація, і вони разом з вихователем розмірковують, як зробити те, що хочеться.

Важливим було врахування в роботі індивідуальних і вікових особливостей дошкільників, забезпечення кожному вихованцю умов для розкриття і задоволення актуальних потреб особистості.

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи: педагогічні ради, семінари, семінари-практикуми, робота творчих груп відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів, використанням інноваційних технологій.

Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботі з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, комбіновані заняття в залежності від основних напрямків розвитку Програми «Дитина в дошкільні роки». Під час таких занять діти емоційні та розкуті, сприймають і вирішують різні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, роблять самостійно висновки, узагальнення.

При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі використовувався особистісно-орієнтований та диференційний підходи до дітей; створення сприятливої психологічної атмосфери в групі, встановлення емоційног спілкування з дорослими, однолітками; розвиток вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях; формування схильності до творчості, винахідництва; формування самостійності, впевненості, спостережливості; розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

У 2018/2019 н.р. продовжувалась робота щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я, патріотичного виховання дітей; успішно надавалась психологічна допомога дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку, сприяння розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявлення обдарованих дітей.

Згідно річного плану здійснювався контроль та аналіз підготовки до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, створення навчальної бази, виконання правил внутрішнього розпорядку, ведення документації, відвідування дітьми ЗДО протягом року, організація харчування дітей. Велика увага приділялась контролю за формуванням у дітей знань з БЖД, вивченню фізичного навантаження на організм дитини, за дотриманням режиму дня з урахуванням умов програми.

В групах оформлені різноманітні центри, поновлено демонстраційний, методичний матеріал.

За результатами обстежень можна зробити висновок, що всі діти 6-річного віку готові до навчання в школі.

В ході аналізу роботи педагогів слід відмітити, що всі педагоги сумлінно ставляться до організації та проведення освітньо-виховного процесу. Тісна співпраця з батьківською громадою допомагає спільними зусиллями допомагати дитині увійти в суспільне життя. Батьки беруть активну участь в житті дошкільного закладу, приймають активну позицію в підготовці та проведенні свят, розваг, готовності до нового навчального року. Так, з залученням батьків проведено поточні ремонтні роботи в групових кімнатах, музичній залі, харчоблоці, території ДНЗ.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності. В наявності вся нормативна база.

Технологічне та навчальне обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму. У ДНЗ сплановані та проводяться заходи з питань охорони життя і здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали заходів: бесіди, сценарії ігор, конкурсів, вікторин, малюнки тощо зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем видані усі відповідні накази, з якими ознайомлені всі працівники ДНЗ під особистий підпис.

Вихователі активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму. В дошкільному закладі є кімната безпеки життєдіяльності дітей. Оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ДНЗ має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети “Перехрестя” з дорожніми знаками, машинками, жезлами; протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ДНЗ. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінці з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Педагоги навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам.

Медичне обслуговування в ЗДО здійснювалось протягом року сестрами медичними старшими. Медичний персонал забезпечував проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

Медичний блок утримується в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Ізолятор розрахований для утримання однієї дитини.

Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі.

В ЗДО організація харчування підпорядковувалась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; «Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах», затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006№ 298/227, та внесених змін до “Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах“ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та старшою медичною сестрою. Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування. Виконання натуральних норм протягом року щомісячно було в межах від 89% до 102%.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального рокуможна зазначити, що поставлені завдання виконано.

Завідувач дошкільного навчального закладу М.АНОСОВА

/Files/images/скачанные файлы.jpg

Звіт завідувача про статутну діяльність дошкільного навчального закладу у 2016/2017 н.р.

Дошкільний навчальний заклад № 14 “Теремок” має статус дошкільного навчального закладу – Школи сприяння здоров'ю. Навчальний план складається з інваріантної частини, сформованої на державному рівні, яка забезпечує компетенції дитини згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, варіативної частини, у якій передбачено додаткові індивідуальні та групові заняття за варіативними програмами.
Форми організації освітнього процесу будуються на основі Концепції та методичних рекомендацій до програми “Дитина в дошкільні роки”:
- форми організації – колективна, індивідуальна;
- типи занять – фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.
Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 14 “Теремок” комбінованого організує освітній процес за пріоритетними напрямами роботи.
ДНЗ працює за 10,5-годинним режимом, за 12-годинним режимом (1 група). Дошкільний заклад розрахований на 195 місць. Протягом року в ДНЗ функціонувало 12 вікових та спеціалізованих груп, які відвідували 294 дитини раннього та дошкільного віку:
- 1 група 2-го року життя;
- 2 групи – 3-го року життя;
- 2 групи – 4-го року життя;
- 2 групи – 5-го року життя;
- 2 групи – 6-го року життя;
- 2 групи – різновікових (логопедична, ортопедична, ЗПР).
Склад педагогічного колективу: вихователь-методист, 24 вихователі; 5 вузьких спеціаліста: 2 керівника музичних, вихователь фізичного виховання, практичний психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог.
Дошкільний навчальний заклад працює за програмою «Дитина в дошкільні роки», базуючись в своїй роботі на державні документи: закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови в Україні», «Про дорожній рух», «Про фізкультуру і спорт», «Про охорону праці», «Цивільний захист», накази МОН-МОЗ України, Базовий компонент дошкільної освіти України, обласні, міські нормативні документи.
Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням побажань батьків.
Приміщення дошкільного закладу відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
Навчальний процес організовується педагогами з 01 вересня до 31 травня за основним розкладом занять.
З 01 червня до 31 серпня – за літнім розкладом занять.
Впродовж 1-2 тижнів вересня проводилися навчальні заняття діагностичного змісту, з метою активізації раніше набутих знань та визначення рівня компетенції дітей за різними навчальними предметами.
Наприкінці кожного кварталу навчального року, а саме – останні тижні листопада, лютого та травня проводяться підсумкові заняття.
Педагогічний процес здійснюється українською мовою кваліфікованими та творчими педагогами.
У дошкільному закладі традиційно проводилися наради при завідувачеві, круглі столи, методичні тренінги, роботу яких було спрямовано на вирішення питань з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей вихованців. Педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи. Планомірно проводилась робота щодо покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.
Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив ДНЗ спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи. При цьому увага педагогічного колективу була спрямована на такі основні напрямки освітньої діяльності:
- забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;
- патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;
- сучасні підходи до екологічного виховання дітей в умовах дошкільного навчального закладу;
- формуваннякомунікативно–мовленнєвогорозвиткудошкільників; використаннятехнології мнемотехніки дляефективного засвоєння дітьмиінформації в умовахдошкільного закладу;
- розвиток творчих здібностей дітей шляхом інтеграції різних видів образотворчої діяльності;
- забезпечення художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку.
Вихователі в своїй роботі впроваджували елементи новітніх педтехнолігій, інновації. Систематично використовували в навчанні експериментально – дослідницьку діяльність, проблемно – пошукові методи та інші методи і прийоми.
Розвиток природних нахилів, здібностей, обдарувань, уяви, фантазії здійснювали на основі широкої інтеграції, охоплюючи різні форми роботи; заняття, самостійну художню діяльність, свята, розваги, гуртки, виставки дитячих робіт.
Головним завданням діяльності закладу є створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального та соціального розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах керованого освітньо-виховного процесу.
У закладі створена система оздоровчих та фізкультурних заходів. Адміністрацією ДНЗ разом з медичною службою аналізується стан здоров’я і рівень захворюваності дітей, вживаються відповідні управлінські рішення.
Вирішуючи завдання укріплення фізичного здоров’я дітей, реалізуючи річне завдання ДНЗ, послідовну роботу всіх служб закладу було націлено на зменшення рівня захворюваності вихованців наступними заходами:
- лікувально-профілактичні щеплення дітей за групами;
- організація режиму: рухового, , санітарно-гігієнічного;
- організація процесу фізичного виховання дітей у різних формах (фізкультурні заняття, ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки, гігієнічна гімнастика після сну, спортивні і рухливі ігри, спортивні свята і розваги, дні здоров’я, індивідуальна робота з дітьми, гурткова робота тощо);
- оптимізація загартовуючих процедур;
- впровадження системи традиційних та нетрадиційних заходів, націлених на профілактику простудних захворювань;
- озеленення групових майданчиків із метою створення екологічної зони навколо нього.
Простір групових кімнат використовувався таким чином, щоб діти мали можливість діяти невеликими підгрупами та індивідуально, вільно пересуватися в предметному просторі, за бажанням змінювати свою діяльність. Педагоги постійно працювали над тим, щоб у ігрових осередках було достатньо матеріалу для організації творчих, дидактичних, розвиваючих ігор, матеріал для організації дослідницької та практичної діяльності, що, в свою чергу, сприяло саморозвитку дітей. Таке організоване предметно – ігрове середовище відповідає психолого – педагогічними вимогам і забезпечує розвиток та емоційний добробут дітей, відповідає їх інтересам та потребам у набутті та реалізації життєвого досвіду. Вихователі постійно дбали про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, мали вільний доступ до всіх його складових, уміли самостійно діяти в ньому та користуватися матеріалами і обладнанням.
Методичний кабінет закладу є центром методичної роботи в дошкільній установі. Наповнення кабінету сучасне та естетичне, доступне у користуванні та задовольняє потреби педагогів дошкільного закладу в професійному самовираженні й самореалізації, саморозвитку та самовдосконаленню.
Методична документація дошкільного закладу оформлена відповідно до Примірної інструкції з діловодства в дошкільних навчальних закладах. Методичне забезпечення стану навчально-виховного процесу у методичному кабінеті та в усіх групах відповідає сучасному рівню.
Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету дає можливість активізувати творчий потенціал, ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, збагачувати досвід педагогічних працівників.
Тематика методичних заходів різноманітна і відповідає запиту вихователів, активно працює творча група щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в дошкільному навчальному закладі, вивчається, узагальнюється та впроваджується ППД. Методичне забезпечення педагогічного процесу постійно поповнюється.
Для вирішення питання щодо формування професійної компетентності педагогів з метою забезпечення якості освіти дошкільників велика увага була приділена проведенню семінарів, практикумів, консультацій питанням детального вивчення змісту та завдань Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), розвитку особистості та життєвої компетентності дітей, особливостей планування та психологічного супроводу її впровадження. Проведені заходи сприяли підвищенню теоретичних знань та практичних вмінь педагогів за відповідними темами, озброїли їх сучасними знаннями, що дозволять використовувати їх при організації освітньої роботи з дітьми, а також дали можливість кожному педагогу визначити шляхи самоосвіти.
У поточному навчальному році продовжено роботу для помічників вихователів з метою педагогізації їхніх знань, залучення до процесу виховання дошкільників та створення позитивного психологічного мікроклімату в колективі
Атестація в дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації проводиться згідно вимог «Типового Положення про атестацію». Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних вивчень, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь в районній методичній роботі ДНЗ протягом попередніх трьох років, а не лише результати творчих тижнів напередодні атестації. Було виконано план атестації. Педагоги, які атестувалися, та члени атестаційної комісії обізнані з нормативно-правовою базою з питань щодо атестації педагогічних працівників. Курсова перепідготовка педагогів та їх атестація здійснюється постійно, систематично, згідно з перспективним графіком проведення атестації та курсової перепідготовки.
Методична служба виконала план курсів підвищення кваліфікації при ЗОІППО. Після проходження курсів педагогічні працівники звітували про проходження курсів на педагогічній годині та окреслили тему, над якою працюють в між атестаційний період. Виступи педагогів засвідчили, що після відвідування курсів підвищились їх теоретичні знання з тем, орієнтування у освітніх документах та законах України, педагоги відмітили позитивне використання інтерактивних форм роботи під час проходження курсів, це: психологічні тренінги, тестування, практичні перегляди занять.
Продовжується підвищення кваліфікації педагогів і через відвідування вихователями міських методичних об’єднань, семінарів, шкіл ППД та педагогічної майстерності, самоосвіту, методичну роботу ДНЗ.
Працюючи над виконанням Закону України «Про засади державної мовної політики”, в ДНЗ створена система роботи з дітьми та педагогами, яка дає позитивні результати. У ДНЗ традиційно проводились народні свята, дні української мови та дні, присвячені життю та творчості Тараса Шевченка. Цікавою формою роботи визначаємо інтегровані заняття з народознавства, зображувальної діяльності та музики, як-от «Пасха», «День матері», фольклорні народні свята «Андріївські вечорниці», «Різдво», «Свято Святого Миколая», «Стрітення» «Масляна» та інші. Значна увага приділялась наданню допомоги вихователям в удосконаленні знань сучасної української мови.
Методичною службою відповідно плану та у повному обсязі проводився контроль за якістю роботи педагогів закладу та станом навчально-виховної роботи. Вивченням встановлено рівні роботи педагогів, рівні розвитку дітей з різних напрямів, умови, створені у групах для розвитку дошкільнят, визначено недоліки та запропоновані рекомендації щодо їх усунення.
Медичні працівники здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, зокрема систематично проводяться медичні огляди дітей лікарем-педіатром та іншими спеціалістами.
Профілактичні щеплення дітям проводяться згідно з календарем щеплень, складеним сестрою медичною старшою у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України. Дані про профілактичні щеплення та результати медичних оглядів фіксуються в картках (ф-26/о та ф-063/80).
Постійно проводиться аналіз стану здоров’я дітей. Ці показники враховуються під час проведення занять з фізичної культури, при організації рухового режиму, впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірами ведеться листок здоров’я кожної дитини, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
Систематично аналізуються захворюваність дітей, зокрема визначається індекс здоров’я та процент захворюваності, як по кожній віковій групі так і по дошкільному навчальному закладу в цілому Результати аналізу стану здоров’я дітей постійно розглядаються на нараді при завідувачу, доводиться до відома колективу, батьків. Підсумки відвідування дітьми дошкільного навчального закладу розглядалися на нарадах при завідувачу.
Проводився систематичний контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів, дотриманням режиму дня та навчальних навантажень відповідно до віку дітей.
Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводилися заміри моторної щільності та тренувального ефекту занять. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається в межах норми від 79 % до 95 %. Тренувальний ефект відповідає нормі у всіх вікових групах 139-157 уд/хв.
Систематично проводилася санітарно-просвітниціка робота з учасниками навчально-виховного процесу з питань медичного обладнання, це: гігієнічна підготовка працівників ДНЗ, випуск санбюлетнів, оформлення інформаційних куточків.
В літній оздоровчий період сестри медичні старші контролювали:
- дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
- стан обладнання інвентарю та забезпечували контроль:
- дотримання розпорядку дня;
- денний сон дітей відповідно до їхнього віку;
- збалансоване, вітамінізоване харчування;
- контроль за руховою активністю дітей;
- дотримання впродовж дня повітряного та водного режимів;
- дотримання вимог до одягу та взуття при перебуванні дітей у приміщеннях та на майданчиках;
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог на території закладу.
Харчування дітей в дошкільному закладі організовано відповідно з Інструкцією «Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі» затвердженої наказом МОЗ України від 17.04.2006 р №298/227 (зі змінами та доповненнями) та довідковими матеріалами з питань харчування дітей дошкільного віку. Продукти для дитячого харчування в дошкільний заклад постачаються відповідно укладених договорів, якісні і завозяться транспортом постачальників. Всі продукти поступають із сертифікатами якості, гігієнічними висновками та виготовлені за ДСТУ та ГОСТ.
На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. З основних продуктів норми виконуються в основному на 80- 95%. Питання харчування дітей систематично розглядаються на нарадах при завідувачу, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.
Колектив ДНЗ працює над завданням забезпечення наступності в роботі ДНЗ та початкової школи. В ДНЗ щорічно проводиться облік дітей, яким на 1 вересня виповниться 6 років. В ДНЗ в роботі з дітьми старшого дошкільного віку особлива увага приділяється формуванню мотиваційної готовності дітей до школи.
Слід зазначити, що плідна співпраця всіх педагогів, має позитивний вплив на рівень методики проведення занять педагогами. Здійснюючи диференційоване навчання та впроваджуючи активні форми навчання дітей, педагоги отримали гарні результати, про що свідчать більшість високого та достатнього рівнів загального розвитку дітей.
Особливо слід відмітити рівні компетенції дітей старшої групи – випускників ДНЗ.Порівняльний аналіз результатів діагностики дітей на початок та кінець навчального року дає можливість прослідкувати динаміку розвитку компетенцій дітей.
В результаті послідовної роботи в ДНЗ створена діюча система комплексного психологічного вивчення готовності дітей 6-річного віку до навчання в школі.
Упродовж року в роботі з батьками використовувалися різноманітні традиційні та інноваційні форми роботи. Батьківські збори проводились за тематикою та терміном, встановленим річним планом ДНЗ.
У дошкільному закладі батьки були рівноправними партнерами і союзниками. Батьки приймали активну участь в створенні сучасних безпечних умов перебування дітей в дошкільному закладі.
В ДНЗ постійно ведеться робота з охорони дитинства, охорони праці, виконання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, проходженням медичних оглядів, дотримань правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками ДНЗ. Розроблені відповідні карти-контролю. За результатами вивчення за звітний період порушень не було.
Щодо виконання вимог з охорони праці, то можна сказати, що вони повністю виконані; проведена перевірка заземлення та ізоляції електромережі, ДНЗ доукомплектований протипожежними засобами, проводилась робота по ліквідації на території старих дерев. Утримання та влаштування будівлі на території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівлі задовільний, проведено косметичний ремонт груп та коридорів силами батьків та працівників.
В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. В наявності інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, з охорони праці під час проведення спортивно-масових заходів у ДНЗ, з охорони праці працівників, протипожежної безпеки в дошкільному закладі (всі працівники ознайомлені під особистий підпис).
В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах та батьківських зборах і конференціях.
Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою педагоги формують у вихованців гігієнічні навички та основи здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчають дітей обачності, навичкам швидкої реакції у екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно проводяться у жовтні та травні Тижні безпеки, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти у небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.
ДНЗ постійно працює над розвитком матеріально-технічної бази для перебування дітей дошкільного віку. Батьки є незамінними помічниками по оснащенню матеріально-технічної та інформаційно-комунікаційної бази закладу. З кожним роком зміцнюється матеріальна база закладу. Технічний стан будівлі задовільний. Утримання, облаштування будівлі та території відповідає санітарним нормам утримання дошкільних закладів. Територія закладу має естетичний вигляд, озеленена. Огорожа території відремонтована, знаходиться у задовільному стані. Ігрові та спортивний майданчик обладнані, ігрове обладнання відремонтоване, пофарбоване, підтримується у безпечному стані. Майданчики розмежовані живою огорожею. Прочищені бордюри, підстрижено кущі, облаштовано квітники. М’яким інвентарем заклад забезпечено на 80%. Потребує заміни постіль, поповнення – матраци та подушки. Не відповідає нормі кількість ліжок та шаф для одягу.
Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.
Матеріально-технічна база дошкільного закладу задовільна.
Забезпечується відповідний температурний режим в групових кімнатах.
Природне та штучне освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
Водопостачання проточною холодною водою здійснюється централізовано, подача гарячої води здійснюється через водонагрівачі. Харчоблок 100 % укомплектований та забезпечений технологічним та холодильним обладнанням.Створені умови для прання дитячої білизни.
Територія дошкільного закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, огороджена. Силами батьків доповнено інтер'єри дитячих майданчиків. На майданчиках створено умови щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.
Трудова дисципліна в ДНЗ грунтується на свідомому і сумлінному виконанню працівниками своїх трудових обов’язків, що є необхідною умовою організації ефективної праці і проведення навчального процесу.
Протягом травня силами працівників закладу проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду. Здійснено благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень.

ІНФОРМАЦІЯ

про підготовку дошкільного навчального закладу № 14 «Теремок»

до 2017/2018 навчального року

При підготовці до нового 2017/2018 н.р. в ДНЗ виконано:

1. Доповнено ігрове обладнання на прогулянкових майданчиках гр.№ 2,3,4,5,6,7,8,11.

2. В групі №1: замінено кахель, пошпакльовано стіни, побілено стелю в роздягальні, груповій кімнаті, санвузлі; пошпакльовано, пофарбовано стіни в посудомийній та санвузлі; замінено шпалери, лінолеум, плінтус в ігровій кімнаті; придбано шафи для миючих засобів, для полотенець; замінено унітаз, дві раковини, п’ять кранів, піддон для миття ніг.

3. В гр. № 7: замінено кахель, побілено, пошпаклювання, пофарбовано стіни, замінено шпалери в ігровій кімнаті, плінтус; замінено чотири раковини, чотири крани, піддон для миття ніг.

4. Замінено кахель в посудомийній в гр. № 5.

5. Виконано шпаклювання, фарбування коридорів, побілка стелі, заміна шпалер; фарбування підлоги.

6. Доповнено огорожу на прогулянковому майданчику гр. № 3, пофарбовано.

7. Пофарбовано прогулянкові павільйони груп № 7,8.

8. Підведено воду, встановлено рукомийник в гідромасажній кімнаті.

9. Придбано металеве відро в гр. № 6.

10. Встановлено жалюзі в гр. №№ 9,10.

11. В логопедичному кабінеті замінено дитячі меблі (столи для занять 5 шт.), виготовлено дидактичні ігри з розвитку зв’язного мовлення (3 шт.), придбано ігри з розвитку дрібної моторики (4 шт.), демонстраційний матеріал, настільні ігри (3 шт).

12. В кабінет практичного психолога придбано пристрій пісочної терапії, розроблено психологічні посібники (2 шт.), виготовлено дидактичні ігри (8 шт.), релаксаційний стенд за порами року.

13. На фізкультурному майданчику встановлено нові футбольні ворота, стійки для сітки волейбольної, бум.

14. В спортивно-музичній залі покрито лаком підлогу, придбано спортивну форму (25 шт.), спортивне обладнання (кеглі, ракетки для тенісу, бадмінтону, насос), українські костюми (8 шт.).

15. В методичному кабінеті систематизовано матеріали згідно вимог Базового компонента; доповнено демонстраційний матеріал картками за темою «Їжа»; виготовлено посібники (5 шт.), доповнено дидактичний та роздатковий матеріал в групах, придбано багатофункціональний пристрій.

16. Обладнано аптечки в медичному кабінеті, на харчоблоці, пральні, групах.

17. На харчоблоці пофарбовано цех сирої продукції, побілено стелю; замінено кран; придбано: санітарний одяг (4 комплекти), противень (4 шт.), кастрюля (2 шт.), ножі (4 шт.), дошки (4 шт.).

18. На пральні пофарбовано плінтус, придбано утюг, відремонтовано пральну машину.

19. Придбано 4 шт. діелектричні килимки, обладнано ящик з піском, бочку з водою; перезаряджено 8 вогнегасників (серпень, 2017).

20. Здійснено розведення водопостачання в групи №№ 1,10,11,12.

21. Відремонтовано водопостачання до пожежного крана (перший поверх, праве крило).

22. Проведено прибирання приміщень, чистку килимів (3 шт.), прибирання території дошкільного закладу та прилеглої території, обрізку кущів, вивезено сміття.

Завідувач дошкільного навчального закладу М.С.Аносова

Кiлькiсть переглядiв: 797

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Грудень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031