Звіт завідувача про статутну діяльність дошкільного навчального закладу у 2016/2017 н.р.

Дошкільний навчальний заклад № 14 “Теремок” має статус дошкільного навчального закладу – Школи сприяння здоров'ю. Навчальний план складається з інваріантної частини, сформованої на державному рівні, яка забезпечує компетенції дитини згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, варіативної частини, у якій передбачено додаткові індивідуальні та групові заняття за варіативними програмами.
Форми організації освітнього процесу будуються на основі Концепції та методичних рекомендацій до програми “Дитина в дошкільні роки”:
- форми організації – колективна, індивідуальна;
- типи занять – фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.
Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 14 “Теремок” комбінованого організує освітній процес за пріоритетними напрямами роботи.
ДНЗ працює за 10,5-годинним режимом, за 12-годинним режимом (1 група). Дошкільний заклад розрахований на 195 місць. Протягом року в ДНЗ функціонувало 12 вікових та спеціалізованих груп, які відвідували 294 дитини раннього та дошкільного віку:
- 1 група 2-го року життя;
- 2 групи – 3-го року життя;
- 2 групи – 4-го року життя;
- 2 групи – 5-го року життя;
- 2 групи – 6-го року життя;
- 2 групи – різновікових (логопедична, ортопедична, ЗПР).
Склад педагогічного колективу: вихователь-методист, 24 вихователі; 5 вузьких спеціаліста: 2 керівника музичних, вихователь фізичного виховання, практичний психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог.
Дошкільний навчальний заклад працює за програмою «Дитина в дошкільні роки», базуючись в своїй роботі на державні документи: закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови в Україні», «Про дорожній рух», «Про фізкультуру і спорт», «Про охорону праці», «Цивільний захист», накази МОН-МОЗ України, Базовий компонент дошкільної освіти України, обласні, міські нормативні документи.
Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням побажань батьків.
Приміщення дошкільного закладу відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
Навчальний процес організовується педагогами з 01 вересня до 31 травня за основним розкладом занять.
З 01 червня до 31 серпня – за літнім розкладом занять.
Впродовж 1-2 тижнів вересня проводилися навчальні заняття діагностичного змісту, з метою активізації раніше набутих знань та визначення рівня компетенції дітей за різними навчальними предметами.
Наприкінці кожного кварталу навчального року, а саме – останні тижні листопада, лютого та травня проводяться підсумкові заняття.
Педагогічний процес здійснюється українською мовою кваліфікованими та творчими педагогами.
У дошкільному закладі традиційно проводилися наради при завідувачеві, круглі столи, методичні тренінги, роботу яких було спрямовано на вирішення питань з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей вихованців. Педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи. Планомірно проводилась робота щодо покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.
Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив ДНЗ спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи. При цьому увага педагогічного колективу була спрямована на такі основні напрямки освітньої діяльності:
- забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;
- патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;
- сучасні підходи до екологічного виховання дітей в умовах дошкільного навчального закладу;
- формуваннякомунікативно–мовленнєвогорозвиткудошкільників; використаннятехнології мнемотехніки дляефективного засвоєння дітьмиінформації в умовахдошкільного закладу;
- розвиток творчих здібностей дітей шляхом інтеграції різних видів образотворчої діяльності;
- забезпечення художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку.
Вихователі в своїй роботі впроваджували елементи новітніх педтехнолігій, інновації. Систематично використовували в навчанні експериментально – дослідницьку діяльність, проблемно – пошукові методи та інші методи і прийоми.
Розвиток природних нахилів, здібностей, обдарувань, уяви, фантазії здійснювали на основі широкої інтеграції, охоплюючи різні форми роботи; заняття, самостійну художню діяльність, свята, розваги, гуртки, виставки дитячих робіт.
Головним завданням діяльності закладу є створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального та соціального розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах керованого освітньо-виховного процесу.
У закладі створена система оздоровчих та фізкультурних заходів. Адміністрацією ДНЗ разом з медичною службою аналізується стан здоров’я і рівень захворюваності дітей, вживаються відповідні управлінські рішення.
Вирішуючи завдання укріплення фізичного здоров’я дітей, реалізуючи річне завдання ДНЗ, послідовну роботу всіх служб закладу було націлено на зменшення рівня захворюваності вихованців наступними заходами:
- лікувально-профілактичні щеплення дітей за групами;
- організація режиму: рухового, , санітарно-гігієнічного;
- організація процесу фізичного виховання дітей у різних формах (фізкультурні заняття, ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки, гігієнічна гімнастика після сну, спортивні і рухливі ігри, спортивні свята і розваги, дні здоров’я, індивідуальна робота з дітьми, гурткова робота тощо);
- оптимізація загартовуючих процедур;
- впровадження системи традиційних та нетрадиційних заходів, націлених на профілактику простудних захворювань;
- озеленення групових майданчиків із метою створення екологічної зони навколо нього.
Простір групових кімнат використовувався таким чином, щоб діти мали можливість діяти невеликими підгрупами та індивідуально, вільно пересуватися в предметному просторі, за бажанням змінювати свою діяльність. Педагоги постійно працювали над тим, щоб у ігрових осередках було достатньо матеріалу для організації творчих, дидактичних, розвиваючих ігор, матеріал для організації дослідницької та практичної діяльності, що, в свою чергу, сприяло саморозвитку дітей. Таке організоване предметно – ігрове середовище відповідає психолого – педагогічними вимогам і забезпечує розвиток та емоційний добробут дітей, відповідає їх інтересам та потребам у набутті та реалізації життєвого досвіду. Вихователі постійно дбали про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, мали вільний доступ до всіх його складових, уміли самостійно діяти в ньому та користуватися матеріалами і обладнанням.
Методичний кабінет закладу є центром методичної роботи в дошкільній установі. Наповнення кабінету сучасне та естетичне, доступне у користуванні та задовольняє потреби педагогів дошкільного закладу в професійному самовираженні й самореалізації, саморозвитку та самовдосконаленню.
Методична документація дошкільного закладу оформлена відповідно до Примірної інструкції з діловодства в дошкільних навчальних закладах. Методичне забезпечення стану навчально-виховного процесу у методичному кабінеті та в усіх групах відповідає сучасному рівню.
Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету дає можливість активізувати творчий потенціал, ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, збагачувати досвід педагогічних працівників.
Тематика методичних заходів різноманітна і відповідає запиту вихователів, активно працює творча група щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в дошкільному навчальному закладі, вивчається, узагальнюється та впроваджується ППД. Методичне забезпечення педагогічного процесу постійно поповнюється.
Для вирішення питання щодо формування професійної компетентності педагогів з метою забезпечення якості освіти дошкільників велика увага була приділена проведенню семінарів, практикумів, консультацій питанням детального вивчення змісту та завдань Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), розвитку особистості та життєвої компетентності дітей, особливостей планування та психологічного супроводу її впровадження. Проведені заходи сприяли підвищенню теоретичних знань та практичних вмінь педагогів за відповідними темами, озброїли їх сучасними знаннями, що дозволять використовувати їх при організації освітньої роботи з дітьми, а також дали можливість кожному педагогу визначити шляхи самоосвіти.
У поточному навчальному році продовжено роботу для помічників вихователів з метою педагогізації їхніх знань, залучення до процесу виховання дошкільників та створення позитивного психологічного мікроклімату в колективі
Атестація в дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації проводиться згідно вимог «Типового Положення про атестацію». Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних вивчень, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь в районній методичній роботі ДНЗ протягом попередніх трьох років, а не лише результати творчих тижнів напередодні атестації. Було виконано план атестації. Педагоги, які атестувалися, та члени атестаційної комісії обізнані з нормативно-правовою базою з питань щодо атестації педагогічних працівників. Курсова перепідготовка педагогів та їх атестація здійснюється постійно, систематично, згідно з перспективним графіком проведення атестації та курсової перепідготовки.
Методична служба виконала план курсів підвищення кваліфікації при ЗОІППО. Після проходження курсів педагогічні працівники звітували про проходження курсів на педагогічній годині та окреслили тему, над якою працюють в між атестаційний період. Виступи педагогів засвідчили, що після відвідування курсів підвищились їх теоретичні знання з тем, орієнтування у освітніх документах та законах України, педагоги відмітили позитивне використання інтерактивних форм роботи під час проходження курсів, це: психологічні тренінги, тестування, практичні перегляди занять.
Продовжується підвищення кваліфікації педагогів і через відвідування вихователями міських методичних об’єднань, семінарів, шкіл ППД та педагогічної майстерності, самоосвіту, методичну роботу ДНЗ.
Працюючи над виконанням Закону України «Про засади державної мовної політики”, в ДНЗ створена система роботи з дітьми та педагогами, яка дає позитивні результати. У ДНЗ традиційно проводились народні свята, дні української мови та дні, присвячені життю та творчості Тараса Шевченка. Цікавою формою роботи визначаємо інтегровані заняття з народознавства, зображувальної діяльності та музики, як-от «Пасха», «День матері», фольклорні народні свята «Андріївські вечорниці», «Різдво», «Свято Святого Миколая», «Стрітення» «Масляна» та інші. Значна увага приділялась наданню допомоги вихователям в удосконаленні знань сучасної української мови.
Методичною службою відповідно плану та у повному обсязі проводився контроль за якістю роботи педагогів закладу та станом навчально-виховної роботи. Вивченням встановлено рівні роботи педагогів, рівні розвитку дітей з різних напрямів, умови, створені у групах для розвитку дошкільнят, визначено недоліки та запропоновані рекомендації щодо їх усунення.
Медичні працівники здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, зокрема систематично проводяться медичні огляди дітей лікарем-педіатром та іншими спеціалістами.
Профілактичні щеплення дітям проводяться згідно з календарем щеплень, складеним сестрою медичною старшою у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України. Дані про профілактичні щеплення та результати медичних оглядів фіксуються в картках (ф-26/о та ф-063/80).
Постійно проводиться аналіз стану здоров’я дітей. Ці показники враховуються під час проведення занять з фізичної культури, при організації рухового режиму, впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірами ведеться листок здоров’я кожної дитини, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
Систематично аналізуються захворюваність дітей, зокрема визначається індекс здоров’я та процент захворюваності, як по кожній віковій групі так і по дошкільному навчальному закладу в цілому Результати аналізу стану здоров’я дітей постійно розглядаються на нараді при завідувачу, доводиться до відома колективу, батьків. Підсумки відвідування дітьми дошкільного навчального закладу розглядалися на нарадах при завідувачу.
Проводився систематичний контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів, дотриманням режиму дня та навчальних навантажень відповідно до віку дітей.
Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводилися заміри моторної щільності та тренувального ефекту занять. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається в межах норми від 79 % до 95 %. Тренувальний ефект відповідає нормі у всіх вікових групах 139-157 уд/хв.
Систематично проводилася санітарно-просвітниціка робота з учасниками навчально-виховного процесу з питань медичного обладнання, це: гігієнічна підготовка працівників ДНЗ, випуск санбюлетнів, оформлення інформаційних куточків.
В літній оздоровчий період сестри медичні старші контролювали:
- дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
- стан обладнання інвентарю та забезпечували контроль:
- дотримання розпорядку дня;
- денний сон дітей відповідно до їхнього віку;
- збалансоване, вітамінізоване харчування;
- контроль за руховою активністю дітей;
- дотримання впродовж дня повітряного та водного режимів;
- дотримання вимог до одягу та взуття при перебуванні дітей у приміщеннях та на майданчиках;
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог на території закладу.
Харчування дітей в дошкільному закладі організовано відповідно з Інструкцією «Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі» затвердженої наказом МОЗ України від 17.04.2006 р №298/227 (зі змінами та доповненнями) та довідковими матеріалами з питань харчування дітей дошкільного віку. Продукти для дитячого харчування в дошкільний заклад постачаються відповідно укладених договорів, якісні і завозяться транспортом постачальників. Всі продукти поступають із сертифікатами якості, гігієнічними висновками та виготовлені за ДСТУ та ГОСТ.
На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. З основних продуктів норми виконуються в основному на 80- 95%. Питання харчування дітей систематично розглядаються на нарадах при завідувачу, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.
Колектив ДНЗ працює над завданням забезпечення наступності в роботі ДНЗ та початкової школи. В ДНЗ щорічно проводиться облік дітей, яким на 1 вересня виповниться 6 років. В ДНЗ в роботі з дітьми старшого дошкільного віку особлива увага приділяється формуванню мотиваційної готовності дітей до школи.
Слід зазначити, що плідна співпраця всіх педагогів, має позитивний вплив на рівень методики проведення занять педагогами. Здійснюючи диференційоване навчання та впроваджуючи активні форми навчання дітей, педагоги отримали гарні результати, про що свідчать більшість високого та достатнього рівнів загального розвитку дітей.
Особливо слід відмітити рівні компетенції дітей старшої групи – випускників ДНЗ.Порівняльний аналіз результатів діагностики дітей на початок та кінець навчального року дає можливість прослідкувати динаміку розвитку компетенцій дітей.
В результаті послідовної роботи в ДНЗ створена діюча система комплексного психологічного вивчення готовності дітей 6-річного віку до навчання в школі.
Упродовж року в роботі з батьками використовувалися різноманітні традиційні та інноваційні форми роботи. Батьківські збори проводились за тематикою та терміном, встановленим річним планом ДНЗ.
У дошкільному закладі батьки були рівноправними партнерами і союзниками. Батьки приймали активну участь в створенні сучасних безпечних умов перебування дітей в дошкільному закладі.
В ДНЗ постійно ведеться робота з охорони дитинства, охорони праці, виконання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, проходженням медичних оглядів, дотримань правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками ДНЗ. Розроблені відповідні карти-контролю. За результатами вивчення за звітний період порушень не було.
Щодо виконання вимог з охорони праці, то можна сказати, що вони повністю виконані; проведена перевірка заземлення та ізоляції електромережі, ДНЗ доукомплектований протипожежними засобами, проводилась робота по ліквідації на території старих дерев. Утримання та влаштування будівлі на території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівлі задовільний, проведено косметичний ремонт груп та коридорів силами батьків та працівників.
В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. В наявності інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, з охорони праці під час проведення спортивно-масових заходів у ДНЗ, з охорони праці працівників, протипожежної безпеки в дошкільному закладі (всі працівники ознайомлені під особистий підпис).
В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах та батьківських зборах і конференціях.
Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою педагоги формують у вихованців гігієнічні навички та основи здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчають дітей обачності, навичкам швидкої реакції у екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно проводяться у жовтні та травні Тижні безпеки, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти у небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.
ДНЗ постійно працює над розвитком матеріально-технічної бази для перебування дітей дошкільного віку. Батьки є незамінними помічниками по оснащенню матеріально-технічної та інформаційно-комунікаційної бази закладу. З кожним роком зміцнюється матеріальна база закладу. Технічний стан будівлі задовільний. Утримання, облаштування будівлі та території відповідає санітарним нормам утримання дошкільних закладів. Територія закладу має естетичний вигляд, озеленена. Огорожа території відремонтована, знаходиться у задовільному стані. Ігрові та спортивний майданчик обладнані, ігрове обладнання відремонтоване, пофарбоване, підтримується у безпечному стані. Майданчики розмежовані живою огорожею. Прочищені бордюри, підстрижено кущі, облаштовано квітники. М’яким інвентарем заклад забезпечено на 80%. Потребує заміни постіль, поповнення – матраци та подушки. Не відповідає нормі кількість ліжок та шаф для одягу.
Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.
Матеріально-технічна база дошкільного закладу задовільна.
Забезпечується відповідний температурний режим в групових кімнатах.
Природне та штучне освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
Водопостачання проточною холодною водою здійснюється централізовано, подача гарячої води здійснюється через водонагрівачі. Харчоблок 100 % укомплектований та забезпечений технологічним та холодильним обладнанням.Створені умови для прання дитячої білизни.
Територія дошкільного закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, огороджена. Силами батьків доповнено інтер'єри дитячих майданчиків. На майданчиках створено умови щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.
Трудова дисципліна в ДНЗ грунтується на свідомому і сумлінному виконанню працівниками своїх трудових обов’язків, що є необхідною умовою організації ефективної праці і проведення навчального процесу.
Протягом травня силами працівників закладу проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду. Здійснено благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень.

ІНФОРМАЦІЯ

про підготовку дошкільного навчального закладу № 14 «Теремок»

до 2017/2018 навчального року

При підготовці до нового 2017/2018 н.р. в ДНЗ виконано:

1. Доповнено ігрове обладнання на прогулянкових майданчиках гр.№ 2,3,4,5,6,7,8,11.

2. В групі №1: замінено кахель, пошпакльовано стіни, побілено стелю в роздягальні, груповій кімнаті, санвузлі; пошпакльовано, пофарбовано стіни в посудомийній та санвузлі; замінено шпалери, лінолеум, плінтус в ігровій кімнаті; придбано шафи для миючих засобів, для полотенець; замінено унітаз, дві раковини, п’ять кранів, піддон для миття ніг.

3. В гр. № 7: замінено кахель, побілено, пошпаклювання, пофарбовано стіни, замінено шпалери в ігровій кімнаті, плінтус; замінено чотири раковини, чотири крани, піддон для миття ніг.

4. Замінено кахель в посудомийній в гр. № 5.

5. Виконано шпаклювання, фарбування коридорів, побілка стелі, заміна шпалер; фарбування підлоги.

6. Доповнено огорожу на прогулянковому майданчику гр. № 3, пофарбовано.

7. Пофарбовано прогулянкові павільйони груп № 7,8.

8. Підведено воду, встановлено рукомийник в гідромасажній кімнаті.

9. Придбано металеве відро в гр. № 6.

10. Встановлено жалюзі в гр. №№ 9,10.

11. В логопедичному кабінеті замінено дитячі меблі (столи для занять 5 шт.), виготовлено дидактичні ігри з розвитку зв’язного мовлення (3 шт.), придбано ігри з розвитку дрібної моторики (4 шт.), демонстраційний матеріал, настільні ігри (3 шт).

12. В кабінет практичного психолога придбано пристрій пісочної терапії, розроблено психологічні посібники (2 шт.), виготовлено дидактичні ігри (8 шт.), релаксаційний стенд за порами року.

13. На фізкультурному майданчику встановлено нові футбольні ворота, стійки для сітки волейбольної, бум.

14. В спортивно-музичній залі покрито лаком підлогу, придбано спортивну форму (25 шт.), спортивне обладнання (кеглі, ракетки для тенісу, бадмінтону, насос), українські костюми (8 шт.).

15. В методичному кабінеті систематизовано матеріали згідно вимог Базового компонента; доповнено демонстраційний матеріал картками за темою «Їжа»; виготовлено посібники (5 шт.), доповнено дидактичний та роздатковий матеріал в групах, придбано багатофункціональний пристрій.

16. Обладнано аптечки в медичному кабінеті, на харчоблоці, пральні, групах.

17. На харчоблоці пофарбовано цех сирої продукції, побілено стелю; замінено кран; придбано: санітарний одяг (4 комплекти), противень (4 шт.), кастрюля (2 шт.), ножі (4 шт.), дошки (4 шт.).

18. На пральні пофарбовано плінтус, придбано утюг, відремонтовано пральну машину.

19. Придбано 4 шт. діелектричні килимки, обладнано ящик з піском, бочку з водою; перезаряджено 8 вогнегасників (серпень, 2017).

20. Здійснено розведення водопостачання в групи №№ 1,10,11,12.

21. Відремонтовано водопостачання до пожежного крана (перший поверх, праве крило).

22. Проведено прибирання приміщень, чистку килимів (3 шт.), прибирання території дошкільного закладу та прилеглої території, обрізку кущів, вивезено сміття.

Завідувач дошкільного навчального закладу М.С.Аносова

Кiлькiсть переглядiв: 248

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Жовтень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031